Left Turpināt iepirkties
Tavs pasūtījums

Grozā nav vienību

You might like
Produkts
€1000
Pievienot grozam
Prieks Tevi šeit redzēt!

Refund policy

PREČU ATGRIEŠANA

 • Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas ir pieejamas un ja: prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja Pārdevējs ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un/vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes. 
 • Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA Bernadeta, faktiskā adresē: E. Birznieka - Upīša ielā 20, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs mums paziņo savu lēmumu. 
 • Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).
 • Preces atgriešanas tiešās izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).
 • Par atgrieztu preci nauda atmaksājama veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.
 • Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
 • Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums, citādi Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.
 • Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.
 • Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti).
 • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

PRECES AR DEFEKTU MAIŅAS VAI ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

 • Ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda, Pircējs var atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā.
 • Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta).
 • Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Bernadeta, nosūtot pieteikumu uz sekojošu e-pastu: bioveikals@dabasdarzi.lv. Pieteikumā jānorāda Pircēja kontaktinformācija saziņas nodrošināšanā, preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts.
 • Atbilde uz Pircēja preces defekta pieteikuma vēstuli tiks sniegta 3 darba dienu laikā.
 • Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.
 • Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama: personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no Pārdevēja Pircēja.
 • Visas tiesības un pienākumi starp Pārdevēju un Pircēju saistībā ar garantiju, ir definēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.