Pulveris trauku mazgājamām mašīnām, 3kg

€18,69

Īpašības un iedarbība:
bez hlorīdiem un fosfātiem;
bez izejvielām no naftas produktiem;
bez enzīmiem.

Lietošana: pievienot 1-2 ēdamkarotes vienam mazgāšanas ciklam (1 ēdamkarote = 15g)

Sastāvs: >30% silikāti un 5-15% soda: šķīdina traukus, tīra un dezinficē. >30% Citrāti: Saista kaļķi tīrākai mazgāšanai un aizsargā mašīnu no korozijas; 5-15% nātrija  perkarborāts, skābekļa balinātājs, noņem kafijas un tējas traipus.

UZMANĪBU!
H315 Kairina ādu
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā, attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem
P261 Izvairīties ieelpot putekļus.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.  Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU tel.67042473
P405 Glabāt slēgtā veidā
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes.